Skip to content
REGULAMIN CMENTARZA
 
Parafii pw. Św. Marcina Bpa w Wyrzysku
 
 
Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z póź. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Cmentarzem administruje Proboszcz Parafii św. Marcina w Wyrzysku.
§ 2
Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
§ 3
1.      Na cmentarzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. /Dz. U. nr 48 poz. 284/ urządza się:
a.      groby ziemne – dół w ziemi, do którego się składa trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
b.      groby murowane – dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
c.      groby rodzinne /grobowce/ – grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn.
§ 4
Na cmentarzu stosuje się opłaty:
a.      za miejsca grzebalne
b.      za postawienie nowego nagrobka
c.      za wymianę części lub całości istniejącego nagrobka
d.      za zarezerwowanie miejsca na grób
§ 5
1.      Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 pkt. 1.a. wnosi się na okres 20 lat.
2.      Opłaty nie podlegają zwrotowi.
3.      W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
4.      Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
5.      Obowiązuje zasada ciągłości opłat za miejsca grzebalne. Opłata za kolejne okresy rozliczeniowe naliczana jest od daty upływu poprzedniego okresu, za który miejsce było opłacone.
6.      W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
7.      Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie oraz na stronie internetowej cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
8.      Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
§ 6
1.      Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2.      Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego, spoczywającego w tym grobie.
3.      Dysponentem nowo wybudowanego grobu rodzinnego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.
§ 7
1.      Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
a.      na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
b.      na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2.      Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
3.      Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.
 
§ 8
Miejsca rezerwowe, przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.
§ 9
Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która uzyskała zgodę zarządcy cmentarza.
§ 10
Załatwianie spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na cmentarzu odbywa się w biurze parafialnym.
§ 11
Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu.
§ 12
1.      Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, itp. mogą być prowadzone tylko w dni powszednie.
2.      Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Ks. Proboszcza. Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika (w 2 egzemplarzach), z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.
3.      Prace prowadzone bez zezwolenia uważane są za nielegalne.
4.      Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
§ 13
1.      Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a.      zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b.      wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
c.      wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
d.      samowolnego sadzenia lub usuwania drzew i krzewów;
e.      palenia papierosów i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
2.      Na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia w biurze parafialnym i uzyskania zgody zarządcy cmentarza, dokonywania następujących czynności:
a.      prac kamieniarskich i budowlanych;
b.      wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
c.      prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
d.      ustawiania ławek, ogrodzeń, układania kostki brukowej, krawężników itp.;
e.      przenoszenia, niszczenia lub zabierania urządzeń cmentarnych i elementów jego wystroju;
f.       umieszczania ogłoszeń.
§ 14
1.      1. Zarządca cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia nagrobków powstałe w wyniku działania czynników pogodowych. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków.
2.     2. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejście lub przejazd pomiędzy grobami będą usuwane bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
3.      3. Samowolne nasadzenia drzew i krzewów będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania.
§ 15
W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia, wynikające z przepisów regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
§ 16
Skargi i wnioski można kierować do zarządcy cmentarza.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z póź. zm.).
§ 18
Regulamin jest do wglądu w biurze parafialnym.
§ 19
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Zarządca cmentarza
Parafii św. Marcina Bpa
Ks. Mariusz Stachowiak
Proboszcz